Aloitteet ja kannanotot

Muhokselle lisää vuokra-asuntoja

Torstai 26.10.2023 - Muhoksen Keskusta

Muhokselle lisää vuokra-asuntoja

Muhoksen Keskusta on huolissaan Muhoksen vuokra-asuntotilanteesta. Hyväkuntoisia vuokra-asuntoja on vaikea saada Muhoksella. Kunnan pitäisikin pikaisesti vauhdittaa esimerkiksi rivi- ja luhtitalotuotantoa kuntamme alueelle, todetaan syyskokouksen kannanotossa.

Kunnan asunto-ohjelman 2022-2025 tavoitteena on, että Muhoksen kunnassa on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. Asunto-ohjelman laatimisen yhteydessä on tehty kuntalaiskysely, josta käy ilmi, että varsinkin nuorten toiveena on vuokra-asunto.

Muhoksella on paljon varsinkin sotealan työpaikkoja, joihin työntekijöiden rekrytointi on haastavaa. Yksi haastavuutta lisäävä tekijä on se, ettei Muhoksella ole tarjolla vuokra-asuntoja muualta tuleville työntekijöille. Vuorotyöhön ei Muhokselle pysty kulkemaan julkisilla liikennevälineillä. Monipuolisen asuntokannan puute ei saa olla kunnan kasvun ja kehityksen jarru, kannanotossa muistutetaan.

Muhoksen Keskusta

 

(Kirjoitus on julkaistu myös 26.10.2023 paikallislehti Tervareitissä.)

Varhaiskasvatuspalveluita on kehitettävä

Tiistai 30.5.2023 - Muhoksen Keskustan kunnallisjärjestö

Varhaiskasvatuspalveluita on kehitettävä

Muhoksen Keskustan kunnallisjärjestö on huolissaan Muhoksen varhaiskasvatuspalveluiden tilanteesta. Muhoksella on jo pitkään ilmennyt haasteita varhaiskasvatuspalveluiden saatavuudessa. Tilatarpeita on ratkottu viime vuosina useamman kerran ja varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty, mutta mielestämme tähän asti tehdyt toimet eivät ole riittäviä huomioon ottaen muhoslaisten nykyisten ja tulevien laspiperheiden tarpeet.

Muhoksen Keskustan valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen 29.5.2023 valtuuston kokouksessa. Aloitteessa esitetään, että Muhoksen kunta ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja kotihoidon tuen kuntalisän, ns. “muhoslisän”, 1.1.2024 alkaen. Aloitteen kustannusvaikutukset huomioidaan vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä. Palvelusetelillä ja kotihoidon tuen kuntalisällä pystytään vastaamaan varhaiskasvatuspalveluiden tämän hetkiseen palvelun tarpeeseen nopeasti ja kustannustehokkaammin kuin rakentamalla uutta päiväkotia kunnan taseeseen. Varhaiskasvatuksen palveluseteli tasa-arvoistaa muhoslaisten perheiden varhaiskasvatus maksuja sekä lisää perheiden valinnan varaa lasten hoidon järjestelyissä.

Perheiden palveluihin panostamalla Muhos lisää vetovoimaa uusien kuntalaisten näkökulmasta ja lisää pitovoimaa täällä jo asuvien lapsiperheiden keskuudessa. Kaikki kuntalaiset, niin nykyiset kuin tulevatkin ovat meille tärkeitä.

Muhoksen Keskusta

(teksti on toimitettu myös paikallislehti Tervareittiin julkaistavaksi 1.6.2023)

Kotimainen ruoantuotanto turvattava

Tiistai 24.5.2022 - Hallitus

Muhoksen Keskustan kannanotto:
Kotimainen ruoantuotanto turvattava
(Julkaistu 12.5.2022 paikallislehti Tervareitissä)

Muhoksen Keskustalla on suuri huoli kotimaisen ruoantuotannon tilasta. Alkutuotanto kärsii pitkään jatkuneista kannattavuusongelmista. Samaan aikaan, kun tuotantokustannukset ovat tuplaantuneet lyhyessä ajassa, kohdistuu kotimaiseen ruoantuotantoon odotuksia huoltovarmuuden ja omavaraisuuden varmistamisesta.

Tuottajien tulee saada ansaitsemansa korvaus tekemästään työstä. Nykyisellään tuottajahinnat ovat liian alhaiset. Markkinahintojen jakoa tulee tasapainottaa tuottajien, kaupan ja elintarviketeollisuuden kesken. Lisäksi tarvitaan valtiolta kriisitukea kotimaiseen ruoantuotantoon.

Juuri nyt kuluttajien jokapäiväisillä valinnoilla on suuri vaikutus siihen, onko meillä jatkossakin juhannuspöydissämme kotimaisesta viljasta leivottua leipää tai lähitilalla tuotettua juhannusjuustoa. Valitsemalla kotimaisen, joutsenmerkityn tuotteen jokainen voi osallistua Suomen omavaraisuuden varmistamiseen. Myös julkisten toimijoiden tulee lisätä kotimaisten elintarvikkeiden käyttöä.

Muhoksen Keskusta keskusteli vilkkaasti huoltovarmuudesta vuosikokouksessaan 2. toukokuuta. Kokouksessa vieraili Keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen.

Avainsanat: kotimainen, ruoka, lähiruoka, ruoantuotanto, maatalous

Kannanotto Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020

Perjantai 20.11.2020 - Hallitus

Lasten ja nuorten tarpeet on otettava Muhoksella entistä paremmin huomioon

Muhoksen Keskusta haluaa kannanotossaan Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä (20.11.) huomioida erityisesti muhoslaiset lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Muhoksen Keskustan mielestä jokaisella lapsella ja nuorella on oltava kotikunnassaan mahdollisuus hankkia riittävät tiedot ja taidot, kehittää itseään, hakeutua jatkokoulutukseen ja kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Varhaiskasvatusta tulee olla saatavissa lähellä lapsen kotia. Päivähoitoon on oltava monipuolisia mahdollisuuksia ja kotona tapahtuvan hoidon tulee olla valittavissa tasavertaisesti muiden hoitomuotojen kanssa. Huoltajilla tulee olla aito mahdollisuus päättää lastensa varhaiskasvatuksesta aina kouluikään asti. 

Perheiden hyvinvointia ja lasten kasvua tulee tukea riittävillä koti- ja sosiaalipalveluilla. Aikuisuuteen kasvaneita nuoria tulee rohkaista perustamaan perheitä ja vastaanottamaan lapsia. Erilaisissa perheiden kriisitilanteissa apua tulee olla saatavilla nopeasti, jolloin se on tehokasta ja kokonaisuuden kannalta myös edullista. Pitkään jatkunut kriisitilanne voi jättää lapseen ja nuoreen elinikäiset jäljet, jotka varjostavat hänen elämäänsä vuosikymmeniä.

Perusopetuksen tulee olla laadukasta ja kouluteiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viime vuosina Muhos on panostanut paljon uusiin koulutiloihin, joissa on terveellistä ja viihtyisää työskennellä.

Koulukiusaamiselle ja kouluväkivallalle on Muhoksen kaikissa kouluissa oltava nollatoleranssi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus oppia ja kasvaa turvallisesti. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava ja jokainen kiusaamistapaus on otettava vakavasti. Vastuu kiusaamisen ehkäisemisestä ja lopettamisesta on kaikilla aikuisilla. Koulun henkilökunnalla on oltava riittävästi aikaa, nopeita reagoimiskeinoja ja selkeät ohjeet siitä, kuinka kiusaamis- ja väkivaltatapauksiin puututaan. Myös vapaa-ajalla tapahtuviin kiusaamisiin, ristiriitoihin ja pahoinpitelyihin on lasten elämässä olevien aikuisten puututtava heti, käyttäen apuna eri viranomaisten palveluja.

Kodin ja koulun luottamukselliseen ja tiiviiseen yhteistyöhön tulee panostaa. Muhoksen Keskusta toivookin uusia innovatiivisia tapoja pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä. Koulun piirissä toimivia erilaisia kerhoja ja harrastepiirejä tulee kehittää yhteistyössä vanhempien, eri yhdistysten ja seurojen kesken.

Yläkoulussa ja toisen asteen kouluissa on aiempaa enemmän kiinnitettävä huomiota nuoren omien urasuunnitelmien toteutumiseen. Monen nuoren haaveena on yrittäjyys, johon voidaan jo kouluaikana antaa tukea yrittäjyyskasvatuksella ja esimerkiksi  yrittäjäluokkatoiminnalla. Pitkäjänteisellä toiminnalla luodaan pohjaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen nuorten omalle kotiseudulle.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia on edelleen lisättävä ja heidän mielipiteitään on kuunneltava päätöksenteossa. Muhoksen nuorisovaltuuston toimintaa on tehostettava ja aktiivisille nuorille on tarjottava vaikuttamismahdollisuuksia. 

Muhoksen Keskusta toivottaa kaikille vanhemmille, opettajille ja muille kasvattajille voimia arvokkaaseen lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.